Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา  ค้นหาข่าว :
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4Th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021) Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainabili (อ่าน 89) 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 44) 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์“ (อ่าน 235) 
สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI congress 23) “เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)“ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค (อ่าน 89) 
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2564 กิจกรรมที่ 2 “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ด้านวิทยาศาสตร์“ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 92) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (อ่าน 97) 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเขียนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์“ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetin (อ่าน 87) 
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564 (อ่าน 92) 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 64 (อ่าน 76) 
ประชุม บพท.วันที่ 2 ก.พ. 64 (อ่าน 120) 
ประชุม บพท.วันที่ 25 ม.ค.64 (อ่าน 121) 
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ววน. (อ่าน 217) 
อบรมหลักสูตร “การยกร่างคำขอสิทธิบัตรและการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร” (อ่าน 238) 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 RERU ICET 4 New Normal นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีใหม่ (New Normal) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (อ่าน 133) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (อ่าน 98) 
ประชุมชี้แจงระบบแผน แนวทางการจัดทำคำขอ และการขอรับการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 215) 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสืบค้นสิทธิบัตร และการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร” หลักสูตร “การยกร่างคำขอสิทธิบัตรและการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร” วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (อ่าน 91) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020) (อ่าน 127) 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)“ ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563  (อ่าน 119) 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 6 ภาคอีสาน โดยการสนับสนุนจาก สป.อว. (สกอ. เดิม) และ สกสว. (ฝ่ายวิชาการ สกว. เดิม) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 314) 
มีข้อมูลทั้งหมด  45  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา