Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ      
  โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย     
  ฐานข้อมูลโครงการวิจัยบริการวิชาการ     
โครงการบริการวิชาการ ปี 59-64 (อ่าน 80)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา     
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4Th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021) Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainabili (อ่าน 12)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 10)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์“ (อ่าน 171)
สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI congress 23) “เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)“ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค (อ่าน 29)
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2564 กิจกรรมที่ 2 “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ด้านวิทยาศาสตร์“ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 33)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (อ่าน 26)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเขียนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์“ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetin (อ่าน 32)
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564 (อ่าน 37)
  ข่าวสารทุนวิจัย     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที (อ่าน 28)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดกา รความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 (อ่าน 25)
ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (อ่าน 109)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 87)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 88)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 96)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 156)
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 118)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง” (อ่าน 14)
เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 20)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (อ่าน 15)
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 17)
โครงการอบรมส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ (อ่าน 43)
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 62)
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 3 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ผลงานวิชาการ และได้บริการวิชาการแก่ชุมชน“ (อ่าน 29)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2564 หัวข้อ “R2R  (อ่าน 30)
  ข่าวประกาศ     
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์“ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud (อ่าน 320)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2564 หัวข้อ “R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)“วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.  (อ่าน 239)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน : ด้านวิทยาศาสตร์“วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00–16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting (อ่าน 182)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 2/2564 (อ่าน 1,293)
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (อ่าน 1,319)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเท (อ่าน 1,291)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 1,527)
  ข่าวงานบริการวิชาการ     
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตาม โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ปี 2564 (อ่าน 16)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ (อ่าน 27)
การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563 (อ่าน 139)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน บ้านหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2563 (อ่าน 177)
  ข่าวสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      
  ข่าวสารคลินิกเทคโนโลยี     
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 25 พ.ย. 2563 (อ่าน 21)

 


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สถาบันวิจัยและพัฒนา