Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย     
  ฐานข้อมูลโครงการวิจัยบริการวิชาการ     
โครงการบริการวิชาการ ปี 59-64 (อ่าน 1,933)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา     
โครงการคลินิกตีพิมพ์เพื่อเพิ่มบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ (Publication Clinic) (อ่าน 64)
โครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา (อ่าน 70)
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล หลักสูตร ICDL Workforce Basic (อ่าน 2,147)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคลินิกตีพิมพ์เพื่อเพิ่มบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Publication Clinic) วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. (อ่าน 1,904)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” (สำหรับนักวิจัย) ในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โป (อ่าน 1,903)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการคลีนิคตีพิมพ์เพื่อเพิ่มบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Publication Clinic) กำหนดจัดโครงการในวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที (อ่าน 1,876)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 12-13 กันยายน 2565 (อ่าน 1,900)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจในการทำวิจัย (Research Hospitel) กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 1 อาคารฟ้าแดดส (อ่าน 1,903)
  ข่าวสารทุนวิจัย     
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อ่าน 1,996)
ประชาสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราประจำปี 2567 ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามแบบฟอร์ม ว.1 ที่แนบท้ายประกาศนี้โดยให้จัดพิมพ์ใช้ตัวอักษรไทยส (อ่าน 1,874)
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566 (อ่าน 1,920)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที (อ่าน 1,874)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 1,925)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที (อ่าน 1,924)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดกา รความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 (อ่าน 1,917)
ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (อ่าน 1,925)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 59)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ“คลินิกการวิจัย” ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภาคเช้าพื้นที่ในเมือง เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ภาคบ่ายพื้นที่นามน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง A103 ชั้น ๑ อาคารฟ้าแดด (อ่าน 1,873)
ประชุมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 1,919)
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6 (อ่าน 1,918)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ (อ่าน 1,934)
สนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 9 (ปี 2023) (อ่าน 1,920)
การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6 (อ่าน 1,902)
การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference) (อ่าน 1,935)
  ข่าวประกาศ     
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา (อ่าน 1,914)
ประกาศรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น หน่วย บพท. ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 1,897)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์“ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud (อ่าน 1,909)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2564 หัวข้อ “R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)“วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.  (อ่าน 1,911)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน : ด้านวิทยาศาสตร์“วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00–16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting (อ่าน 1,907)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 2/2564 (อ่าน 1,899)
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (อ่าน 1,954)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเท (อ่าน 1,903)
  ข่าวงานบริการวิชาการ     
การประชุมนำเสนอและพิจารณากรอบการประเมินความพึงพอใจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 (อ่าน 1,940)
สถาบันวิจัยลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพื่อชุมชน ปี 2565 (อ่าน 1,928)
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 1,918)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตาม โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ปี 2564 (อ่าน 1,909)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ (อ่าน 1,912)
การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563 (อ่าน 1,951)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน บ้านหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2563 (อ่าน 1,907)
  ข่าวสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      
  ข่าวสารคลินิกเทคโนโลยี     
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 25 พ.ย. 2563 (อ่าน 1,900)

 


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สถาบันวิจัยและพัฒนา