Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020) (อ่าน 7)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)“ ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563  (อ่าน 16)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 6 ภาคอีสาน โดยการสนับสนุนจาก สป.อว. (สกอ. เดิม) และ สกสว. (ฝ่ายวิชาการ สกว. เดิม) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 43)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (อ่าน 55)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย“ (อ่าน 53)
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 48)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา (อ่าน 48)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7“ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (อ่าน 61)
  ข่าวสารทุนวิจัย     
มูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563 กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (อ่าน 15)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 32)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 42)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 (อ่าน 52)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 (อ่าน 54)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1,100)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 65)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับสมัครทุน Franco - Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 66)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการและบทความจากการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“ ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI ฐาน 2 (อ่าน 7)  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เตรียมพร้อมโครงการวิจัยปฏิบัติการระดับพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 (อ่าน 50)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ (อ่าน 63)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 63)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 61)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 54)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 59)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (อ่าน 53)
  ข่าวประกาศ     
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเท (อ่าน 155)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 542)
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 157)
  ข่าวงานบริการวิชาการ     
การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563 (อ่าน 3)  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน บ้านหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2563 (อ่าน 92)
  ข่าวสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      
  ข่าวสารคลินิกเทคโนโลยี     

 


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :สถาบันวิจัยและพัฒนา