Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  แนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ      
  โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย     
  ฐานข้อมูลโครงการวิจัยบริการวิชาการ     
โครงการบริการวิชาการ ปี 59-64 (อ่าน 97)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา     
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4Th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021) Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainabili (อ่าน 25)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 17)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์“ (อ่าน 179)
สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI congress 23) “เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)“ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค (อ่าน 39)
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2564 กิจกรรมที่ 2 “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ด้านวิทยาศาสตร์“ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 42)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (อ่าน 36)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเขียนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์“ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetin (อ่าน 41)
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564 (อ่าน 46)
  ข่าวสารทุนวิจัย     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที (อ่าน 73)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดกา รความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 (อ่าน 35)
ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (อ่าน 124)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 97)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 97)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 105)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 165)
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 138)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 (อ่าน 5)  
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (อ่าน 2)  
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ่าน 8)  
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)“ (อ่าน 13)
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 (อ่าน 14)
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 15)
ประชาสัมพันธ์หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง” (อ่าน 28)
เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 32)
  ข่าวประกาศ     
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์“ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud (อ่าน 338)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2564 หัวข้อ “R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)“วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.  (อ่าน 247)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน : ด้านวิทยาศาสตร์“วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00–16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting (อ่าน 194)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 2/2564 (อ่าน 1,304)
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (อ่าน 1,334)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเท (อ่าน 1,301)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 1,541)
  ข่าวงานบริการวิชาการ     
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตาม โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ปี 2564 (อ่าน 27)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ (อ่าน 36)
การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563 (อ่าน 154)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน บ้านหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2563 (อ่าน 187)
  ข่าวสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      
  ข่าวสารคลินิกเทคโนโลยี     
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 25 พ.ย. 2563 (อ่าน 25)

 


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สถาบันวิจัยและพัฒนา