Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารทุนวิจัย  ค้นหาข่าว :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที (อ่าน 143) 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดกา รความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 (อ่าน 89) 
ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (อ่าน 184) 
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 144) 
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 150) 
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 149) 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 227) 
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 188) 
ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปี 2564 (อ่าน 144) 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับทุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ถึง 30 พ.ย.63 (อ่าน 163) 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 274) 
มูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563 กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (อ่าน 131) 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 112) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 104) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 (อ่าน 134) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 (อ่าน 134) 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1,950) 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 135) 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดรับสมัครทุน Franco - Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 147) 
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS)  (อ่าน 1,736) 
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา