Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประกาศ  ค้นหาข่าว :
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์“ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud (อ่าน 387) 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2564 หัวข้อ “R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)“วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.  (อ่าน 299) 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน : ด้านวิทยาศาสตร์“วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00–16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting (อ่าน 242) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 2/2564 (อ่าน 1,376) 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (อ่าน 1,890) 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเท (อ่าน 1,324) 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 1,584) 
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา