Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 (อ่าน 5)   
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (อ่าน 2)   
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ่าน 8)   
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)“ (อ่าน 14) 
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 (อ่าน 15) 
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 16) 
ประชาสัมพันธ์หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง” (อ่าน 28) 
เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 33) 
บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (อ่าน 28) 
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 28) 
โครงการอบรมส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ (อ่าน 57) 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 88) 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมย่อยที่ 3 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ผลงานวิชาการ และได้บริการวิชาการแก่ชุมชน“ (อ่าน 35) 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2564 หัวข้อ “R2R  (อ่าน 44) 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ และได้บริการวิชาการแก่ชุมชน“ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud  (อ่าน 270) 
วารสาร “Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles“ (อ่าน 29) 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (อ่าน 33) 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Stydy and Research in Agriculture : SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อ (อ่าน 31) 
การคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  (อ่าน 31) 
การจัดการแข่งขัน Capture-the-Flag 2021 (อ่าน 318) 
มีข้อมูลทั้งหมด  56  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สถาบันวิจัยและพัฒนา