Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6 (อ่าน 18) 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ (อ่าน 22) 
สนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 9 (ปี 2023) (อ่าน 27) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6 (อ่าน 25) 
การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference) (อ่าน 39) 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (อ่าน 29) 
โครงการอบรมมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์“  (อ่าน 26) 
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล“ (อ่าน 28) 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้เสนอบทความวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) (อ่าน 24) 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022) (อ่าน 32) 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช.ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022)  (อ่าน 29) 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อ่าน 31) 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565 (อ่าน 32) 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact (อ่าน 25) 
สกสว. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact (อ่าน 31) 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย วีดีทัศน์ และเรียงความ (อ่าน 24) 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (อ่าน 27) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 28) 
ยูเนสโก (UNESCO) เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023 (อ่าน 28) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  (อ่าน 31) 
มีข้อมูลทั้งหมด  81  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา