Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

“งานวิจัยสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรม สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
 
พันธกิจ

1) เสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ
2) การสร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพานิชย์และเชิงสาธารณะ
3) ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
4) พัฒนาสมาร์ทฟาร์มภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) สืบสานและตอบสนองโครงการพระราชดำริ
6) พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ เชื่อมต่อกับโลกของธุรกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา