Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการบริการวิชาการ ปี 59-64
  หมวด  ฐานข้อมูลโครงการวิจัยบริการวิชาการ   วันที่ประกาศ  23-11-2563

รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606125802_แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-บริการวิชาการ-รวมตั้งแต่ปี 59-64.xlsx

รายชื่อโครงการบริการวิชาการ แยกตามปีงบประมาณ

http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606125881_รายงานผลการดำเนินโครงการ-บริการวิชาการ ปี 59.xlsx

http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606125894_รายงานผลการดำเนินโครงการ-บริการวิชาการ ปี 60.xlsx

http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606125907_รายงานผลการดำเนินโครงการ-บริการวิชาการ ปี 61.xlsx

http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606125920_รายงานผลการดำเนินโครงการ-บริการวิชาการ ปี 62.xlsx

http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606125935_รายงานผลการดำเนินโครงการ-บริการวิชาการ ปี 63.xlsx

http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606125953_รายงานผลการดำเนินโครงการ-บริการวิชาการ ปี 64.xlsx

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ฐานข้อมูลโครงการวิจัยบริการวิชาการ
  !!! ยังไม่มีข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ฐานข้อมูลโครงการวิจัยบริการวิชาการ
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา