Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  หมวด  ข่าวสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    วันที่ประกาศ  12-03-2563

เมื่อวันที่ 3-6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจัดอบรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสนองพระราชดำริฯ การบริหารจัดการโครงการฯ การฝึกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูล การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งานได้แก่งานปกปัก งานสำรวจ งานปลูกรักษา งานอนุรักษ์ งานใช้ประโยชน์ งานศูนย์ข้อมูล งานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ท่านพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร ระดับ 10) และนายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และมหาวิทยาลัยฯ จำนวนทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน ตลอดการอบรมมีกิจกรรมงานสำรวจเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อ เมือง จ.ขอนแก่น ณ วัดโพธิ์ชัย และได้รับความร่วมมือจาก นายสำราญ มณีขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านหว้านำลงพื้นที่ สำรวจพันธ์ไม้ โดยแบ่งกลุ่มศึกษาต้นไม้พื้นถิ่นและบันทึกข้อมูลทางด้านชีวภาพ ทั้งนี้ พื้นที่ อบต.บ้านหว้า เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีศิลปวัฒนธรรมเก่าและมีสวนป่าชุมช่นที่อุดมสมบูรณ์ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  70  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา