Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
  หมวด  ข่าวสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    วันที่ประกาศ  10-01-2563

            การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ มะหาด ต้นไม้แห่งชีวิต   

            นายพรชัย  จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

            ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการฯในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโพสเตอร์ เรื่อง                    

             และในการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในหัวข้อ มะหาด ต้นไม้แห่งชีวิต มีผู้ให้ความสนใจเรื่องผ้าย้อมสีจากมะหาด การขยายพันธุ์มะหาด การทดสอบฤทธิ์จากมะหาด และผลิตภัณฑ์จากมะหาด ร่วมลงทะเบียนรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์สบู่จากมะหาด โลชั่นจากมะหาด และวุ้นกรอบจากมะหาดจำนวนมาก

จำนวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดังนี้

วันที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

29 พ.ย. 2562

248 คน

30 พ.ย. 2562

215 คน

1 ธ.ค. 2562

205 คน

2 ธ.ค. 2562

187 คน

3 ธ.ค. 2562

​ 240​ คน

4 ธ.ค. 2562

207 คน

5 ธ.ค. 2562

162 คน

รวมทั้งสิ้น

1,464 คน

 

 

 

 

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  37  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา