Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หมวด  ข่าวงานบริการวิชาการ   วันที่ประกาศ  10-02-2565

       เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้านโนนเที่ยง หมู่ 15 ตำบลโนนเที่ยง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นการจัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป  โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ

-การกระทำความผิดในทางอาญา เช่นความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย  หมิ่นประมาท  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงการใช้สิทธิ์ ป้องกันสิทธิของตนจากการกระทำความผิดทางอาญาว่าสามารถป้องกันได้เพียงใดเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่

-นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน  หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน  ค้ำประกัน  จำนอง จำนำ  และหลักสำคัญของการทำสัญญาซื้อขาย และการขายฝาก รวมถึงเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของสิทธิในครอบครัว และกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดก   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย  มีการถามตอบให้คำแนะนำทางกฎหมายจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นเรื่องเป็นกรณีไป

        การจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านกฎหมายนี้นับเป็นประโยชน์ต่อผู้นำชุมชนและประชาชนผู้สนใจ  ตำบลโนนเที่ยง  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ลดปัญหาข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รับเป็นการรักษาความยุติธรรมที่เป็นพื้นฐานรากหญ้าที่สำคัญ  และ เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยของคนกาฬสินธุ์  เพื่อชาวกาฬสินธุ์

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวงานบริการวิชาการ
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตาม โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ปี 2564 
  ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
  การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน บ้านหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2563 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา