Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตาม โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ปี 2564
  หมวด  ข่าวงานบริการวิชาการ   วันที่ประกาศ  10-08-2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ ลงพื้นที่ บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแวง  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรมคือ  1) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย โดย อ.อารยา  ลาน้ำเที่ยง คณะศิลปศาสตร์ 2) การยืนยันข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดการองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชน 2 ศูนย์ต้นแบบ โดย ผศ.มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ คณะศิลปศาสตร์ (ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯและศึกษาศาสตร์ฯ) 3) ลงพื้นที่ประเมินความช่วยเหลือชุมชนโรคระบาดลัมปี สกิน อ.อัดชา  เหมันต์ และทีมสถาบันวิจัยและพัฒนา 4) การตลาดออนไลน์ โดย อ.สุพจน์  ดีบุญมีและคณะ (คณะบริหารศาสตร์) และ5) ให้คำปรึกษาการใช้โซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดย ผศ.เกยูร ดวงอุปมา และคณะ  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ) เพื่อสร้างชุมชนตามเป้าหมาย หนองแวงชุมชนต้นแบบหายจน ที่วางไว้ร่วมกัน

 

ภาพกิจกรรม

  

  

  

    ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวงานบริการวิชาการ
  วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
  การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน บ้านหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2563 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา