Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
  หมวด  ข่าวงานบริการวิชาการ   วันที่ประกาศ  10-08-2564

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแวง  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเวที ถ่ายทอดองค์ความรู้ยกระดับครอบครัวต้นแบบหายจน ใน ณ ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรสวนกระแส ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน 23 คน ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน และคนในชุมชนหนองแวงจำนวน 12 คน ที่ประชุมได้วางแผนการขับเคลื่อนชุมชนตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน คือ การสร้างชุมชนต้นแบบหายจน โดยเริ่มจากการสร้างครัวเรือนหายจน ภายใต้ตัวชี้วัดที่ชุมชนร่วมกันกำหนดคือ 1.ปลดหนี้ มีเงินออม 2.ปลูกพืชผักมากกว่า 50 ชนิดเพื่อพึ่งตนเองด้านอาหาร 3.ปลูกพืชสมุนไพรอย่างน้อย 51 ชนิด เพื่อพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และ4)การสร้างสวนป่าครัวเรือน เพื่อสร้างพื้นฐานการพึ่งตนเองของครอบครัวให้มีความมั่นคง และเอื้อเฟื้อขยายผลในชุมชนต่อไป

   

  

    ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวงานบริการวิชาการ
  วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตาม โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ปี 2564 
  การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน บ้านหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2563 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา