Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563
  หมวด  ข่าวงานบริการวิชาการ   วันที่ประกาศ  29-09-2563

        ในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เกษตรอำเภอสมเด็จ ปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกัน ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจนหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ ใน 3 มิติ คือ 1) การหายจนด้านสุขภาพ คือการมีสุขภาพดี มีอาหารปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน  2)  หายจนด้านเศรษฐกิจ คือ การมีสัมมาชีพ มีการบริหารจัดการหนี้ได้ การปลดหนี้ และมีเงินออม และ 3) การหายจนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การมีทรัพยากรป่าไม้ที่เพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทุกมิติ ซึ่งในปี 2563 ชุมชนได้ร่วมกันสร้างฐานเรียนรู้ความสำเร็จจริง ด้านการพึ่งตนเองจำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ คือ 1)ฐานการเรียนรู้ปลูกพืชผักพึ่งตนเองในครัวเรือน 2)ฐานการเรียนรู้พืชสมุนไพรพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 3)ฐานการเรียนรู้ป่าครอบครัวพึ่งตนเอง และ 4)ฐานการเรียนรู้ขยะวิทยาระดับชุมชน โดยได้ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างฐานเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ฐานเรียนปลูกผักปลอดสารพิษพึ่งตนเอง ควรมีพืชผักอย่างน้อย 50 ชนิด ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ฐานเรียนรู้พืชสมุนไพรพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ควรปลูกพืชสมุนไพรอย่างน้อย 51 ชนิด เป็นต้น  และในปี 2564 ชุมชนวางแผนในการขยายผลครัวเรือนต้นแบบหายจนสู่เพื่อนบ้าน อีก จำนวน 2 ครอบครัว ต่อครอบครัวต้นแบบ 1 ครอบครัว
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  9  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวงานบริการวิชาการ
  วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตาม โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ปี 2564 
  ลงพื้นที่ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน บ้านหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562-2563 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา