Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์“
  หมวด  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา   วันที่ประกาศ  22-08-2564

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์" หัวข้อเรื่อง “พัฒนางานวิจัยสู่การจดแจ้งลิขสิทธิ์ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วันที่ 23 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30–16.30 น. การอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4Th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021) Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainabili 
  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี 
  สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI congress 23) “เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)“ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค 
  ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2564 กิจกรรมที่ 2 “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ด้านวิทยาศาสตร์“ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
     

     ประชาสัมพันธ์หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”
     

     เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สถาบันวิจัยและพัฒนา