Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  หมวด  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา   วันที่ประกาศ  05-07-2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ในการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคมให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดเละพัฒนาทคโนโลยี เทคโนธานี โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๒-๔๘๒๓, ๔๘๑๐ หรือ Line@ : @asp2020 หรือเว็บไชด์ http:/technopolis.sut.ac.th/ หรือ www.engagementthailand.org   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4Th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2021) Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainabili 
  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์“ 
  สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI congress 23) “เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)“ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค 
  ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2564 กิจกรรมที่ 2 “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ด้านวิทยาศาสตร์“ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา