Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  หมวด  ข่าวประกาศ   วันที่ประกาศ  27-11-2563

1. บันทึกข้อความนำส่งแบบขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606473112_บันทึกนำส่งแบบขอจริยธรรมในมนุษย์-ด้านสังคมศาสตร์.docx

2. หนังสือรับรองการรับรองการให้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606473126_บันทึกนำส่งแบบคำขอการทดลองในสัตว์.docx

3. บันทึกข้อความนำส่งแบบขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ และสุขภาพ สังคมศาสตร์ http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606473139_บันทึกนำส่งแบบคำขอจริยธรรมในมนุษย์-ชีวเวชศาสตร์.docx

4. บันทึกข้อความการขอพิจารณาการรับรองจริยธรรมการวิจัย การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606473193_แบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย-การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.docx

5. บันทึกการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และสุขภาพ สังคมศาสตร์การแพทย์) http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606473204_แบบคำขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์-ชีวเวชศาสตร์.docx

6. บันทึการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (การวิจัยทางสัมศาสตร์และพฤติกรรมศษสตร์) http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606473215_แบบคำขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์-สังคมศาสตร์ฯ.docx

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประกาศ
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์“ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud 
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2564 หัวข้อ “R2R การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)“วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น.  
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน : ด้านวิทยาศาสตร์“วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00–16.30 น. การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 2/2564 
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเท 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา