Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  สนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 9 (ปี 2023)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  23-03-2565
ประชาสัมพันธ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 9 (ปี 2023) จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 200,000 บาท
ผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรมกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
โทร.0 2561 2445 ต่อ 719
โทรสาร. 0 2579 6382


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6 
  เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6 
  การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference) 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา