Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  09-11-2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏบ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Innovation for The Creative Economy) MCRUNC 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University's National Conference 2022) และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-Internatioanl Conference on Cybernetics and Innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 2 มี.ค.2565 ณ จ.ราชบุรี

ท่านสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 และสามาสารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สำหรับระดับชาติที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2022 และนานาชาติที่ https://icci2022.smc-thailand.org/index.html หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 032-720536-543 ต่อ 1079-1084 หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565   
  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประจำปี 2565   
  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
  ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)“ 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
     

     ประชาสัมพันธ์หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”
     

     เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สถาบันวิจัยและพัฒนา