Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  11-08-2564

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร แบบออนไลน์จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

     ๑) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยสามารถศึกษา รายละเอียด เพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ตามลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01

     ๒) วารสาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ตามลิงค์นี้ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01

     สำหรับวารสาร Asian Journal of Traditional Arts and Innovative and Textiles อยู่ในระหว่างการ ประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ ตามลิงค์นี้ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TIAT

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๑๒๘ ต่อ ๖๑๒๐ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๑๒๘ ต่อ ๖๑๒๓ 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565   
  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ประจำปี 2565   
  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
  ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)“ 
  ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 
     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
     

     ประชาสัมพันธ์หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”
     

     เชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สถาบันวิจัยและพัฒนา