Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย

1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)

4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

5. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

6. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)

7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

         

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา