Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ จำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแลการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พ.ศ. 2561

- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 021/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ จำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 020/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา