Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา  https://www.ipthailand.go.th/th/

- ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วย  การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556

 

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอยื่นจดลิขสิทธิ์

- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Word)  (PDF)

- แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์   (Word)  (PDF)

- สัญญาโอนลิขสิทธิ์

- แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์  (Word)  (PDF)

- แบบฟอร์มคำขอให้เพิกถอนลิขสิทธิ์  (Word)  (PDF)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอยื่นจดสทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

- แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Word)  (PDF)

- แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

- template

1. รายละเอียดการประดิษฐ์

2. รูป

3. ข้อถือสิทธิ

4.บทสรุปการประดิษฐ์

- สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนการขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

    1. ลิขสิทธิ์

    2. สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

    3. รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ แนบท้ายคำขอรับสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร

       เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา