Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ววน. (เข้าชม : 217) 
 อบรมหลักสูตร “การยกร่างคำขอสิทธิบัตรและการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตร” (เข้าชม : 238) 
 ลงพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (เข้าชม : 575) 
 ประชุมชี้แจงระบบแผน แนวทางการจัดทำคำขอ และการขอรับการจัดสรรงบประมาณ (เข้าชม : 215) 
 การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหายจน ปี 2563 (เข้าชม : 248) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เข้าชม : 506) 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  (เข้าชม : 480) 
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา