Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  หมวด  ข่าวสารทุนวิจัย   วันที่ประกาศ  30-11-2563

1. หนังสือประทับตรา สำนักงานปลัดกระทรวง อว.http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606719386_หนังสือประทับตรา สำนักงานปลัดกระทรวง อว..pdf

2. แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606719408_แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบ 65.docx

3. แบบฟอร์มสรุปคำขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://rdi.ksu.ac.th/managefiles/file/1606719501_แบบฟอร์มสรุปคำขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.xlsx

ประชาสัมพันธ์ การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักกำหนด ตามลิงค์ https://shorturl.asia/U67NY ภายในวันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 16.30 น. รวมทั้งจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ และจัดส่งในรูปแบบเอกสารไปยัง สป.อว.จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยไฟล์ word excel และ PDF ไปทาง E-mail budgetohec@gmail.com ภายในวันที่ 4 ธ.ค.63 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th/users/budget 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารทุนวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที 
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดกา รความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 
  ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
  ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 
     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง กฎหมายชาวบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐ
     

     จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     

     พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดร้บข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System : NRIIS ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที
      

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ในเมือง 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 พื้นที่นามน 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 3

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สถาบันวิจัยและพัฒนา